Fun Thrills Weert

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor activiteiten Fun Thrills, hierna te noemen onderneming. 

Deze Algemene voorwaarden treden in werking per 1 december 2017 en gelden voor overeenkomsten die op of na die datum worden gesloten.

Artikel 1: Definities

 1. Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitenactiviteiten waaraan onder begeleiding, óf na voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt. De activiteiten kunnen zowel indoor als outdoor plaatsvinden (afhankelijk van de weersomstandigheden). Deze activiteiten kunnen óók gemotoriseerd zijn, doch vallen nooit onder zogenaamd ‘openbaar vervoer’.
 2. Arrangement: Een door de onderneming bedrijfsmatig georganiseerde of – aangeboden dienst of activiteit of combinatie van deze, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze dienst, activiteit of faciliteiten kunnen bestaan uit: de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een activiteitenprogramma. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de onderneming worden begeleid.
 3. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan: de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) buitensport.
 4. Activiteit: door de onderneming bedrijfsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie daarvan.
 5. Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de onderneming worden begeleid.
 6. Eendaagse activiteit: een activiteit die door de onderneming wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar aldus geen overnachting bij is inbegrepen.
 7. Meerdaagse activiteit: een activiteit die door de onderneming wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur, dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen.
 8. Eendaags arrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie daarvan die door de onderneming wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur, maar minimaal 1 dagdeel, en waar geen overnachting bij is inbegrepen.
 9. Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie daarvan die door de onderneming worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
 10. Onderneming: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt.
 11. Vertegenwoordiger van de onderneming: degene die in naam van de onderneming optreedt.
 12. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de onderneming.
 13. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
 14. Overeenkomst: een ondertekende overeenkomst tussen de onderneming en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit.
 15. Reisovereenkomst: de overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de onderneming zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden, van tevoren georganiseerde, reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat. Eveneens vallen hieronder tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
 16. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit. Hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.
 17. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit.
 18. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit met inachtneming van een annuleringstermijn (zie artikel 5).

Artikel 2: Werkingssfeer

 1.   De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten door of namens de onderneming gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk – schriftelijk – in de uiteindelijke overeenkomst is afgeweken.
 2.   De algemene voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de onderneming of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan. 
 3.   De onderneming is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
 4.   Bij strijdigheid van deze voorwaarden met de algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de onderneming. Dit laat onverlet dat de contractant en de onderneming individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 3: Prijswijziging

Na vaststelling van de overeenkomst kan de overeengekomen prijs wijzigen door een onvoorziene lastenverzwaring aan de zijde van de onderneming, Deze extra kosten kunnen ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen en zullen direct betrekking hebben op de activiteit, de deelnemer en/of de contractant. De extra kosten worden derhalve aan de contractant doorberekend.

Artikel 4: Betaling

 1.   De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de door de onderneming afgesproken termijnen, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 2.   Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de onderneming het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Dit onverminderd het recht van de onderneming op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3.   Indien de onderneming op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen. Dit onverminderd het recht van de onderneming op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4.   De door de onderneming in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 5.   Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de onderneming te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten zodra de onderneming in staat van faillissement geraakt.
 6.   De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk door de onderneming opeisbaar indien:
 7. een betalingstermijn is overschreden;
 8. de contractant failliet is, of in surseance van betaling verkeert;
 9. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden;
 10. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 5: Annulering

 1.   Bij annulering door de contractant, betaalt deze een vergoeding aan de onderneming. De vergoeding is als volgt vastgesteld:
 • Bij annulering meer dan 2 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden minimaal 15% van de reserveringswaarde aan de onderneming te betalen;
 • Bij annulering meer dan 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan de onderneming te betalen;
 • Bij annulering meer dan 14 dagen, maar minder dan 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan de onderneming te betalen;
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan de onderneming te betalen;
 • Bij annulering 7 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de onderneming te betalen
 1.   De annuleringsvergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de onderneming, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer

Bij voortijdig vertrek op de dag van de activiteit door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

 1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat deelnemers de door de onderneming gehanteerde gedrag- en huisregels naleven.
 2. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien een deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel van) de activiteit kan deelnemen, is de onderneming niet aansprakelijk.
 3. De onderneming houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na het arrangement of de activiteit schriftelijk worden ingediend.
 4. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden. Uitzondering hierop zijn activiteiten met zgn. proeverijen. Deze dienen dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de onderneming

 1. De onderneming kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van de onderneming, in redelijkheid en billijkheid, niet kan worden gevergd dat (deelname aan) de activiteit wordt voortgezet.
 2. De onderneming kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname en ten aanzien van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden, indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing overlast aan de onderneming en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt, op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer bij of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
 3. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
 4. Indien de onderneming of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan terstond in kennis te stellen.
 5. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien op verzoek van de contractant de onderneming overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst behoudt de onderneming het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Indien de onderneming overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dient hij dit onverwijld aan de onderneming te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.
 4. Een deelnemer die verhinderd is om aan de activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de onderneming – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
 1. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
 2. het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij de onderneming te worden ingediend,
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. De onderneming heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld: (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De onderneming is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. De onderneming heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende de lichamelijke conditie van een deelnemer naar oordeel van de onderneming hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
 3. De onderneming heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Klachten

 1. Indien de contractant een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan de contractant dit, uiterlijk 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de onderneming.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis. De onderneming is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 2. De onderneming is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de onderneming is toe te rekenen.
 3. De onderneming is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht (zie artikel 10, lid 1).
 4. De contractant is jegens de onderneming aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer(s) voor zover het gaat om schade die aan hem/haar kan worden toegerekend.
 5. De onderneming dient voor zijn deelnemers een reis/ongevallenverzekering aan te bieden.
 6. De onderneming verplicht zich om na een melding van overlast door een van de deelnemers, welke wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen. 
 7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van een inschatting of hij/zij voldoende in conditie is om aan desbetreffende activiteit(en) mee te doen.

Artikel 13: Wet- en regelgeving

 1. De onderneming zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
 2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Op onze eigen locatie van ca. 7.000 m2 bieden wij een ruim assortiment activiteiten aan voor jong en oud. Spannend en actief of rustig en ludiek, bij ons kan het allemaal. Kijk verder op onze site voor inspiratie en boek je uitje of neem contact op, we helpen je graag.
 • Veel van onze gekke / leuke activiteiten hebben wij voor het gemak al verwerkt in een arrangement. Maar uiteraard zijn wij heel flexibel en kunnen op jullie verzoek aan elk uitje een persoonlijk tintje geven. Mochten jullie een eigen draai willen geven aan een bedrijfsuitje, teamuitje, vrijgezellenfeest of kinderfeest? Laat het ons vooral weten!
 • Fun Thrills Weert heeft niet alleen de leukste activiteiten op een relaxte locatie maar ook een gezellig terras voor een hapje / drankje of lekkere barbecue.
 • Wij zijn gevestigd aan de Koekoeksweg 4, 6005 NG te Weert. Voor vragen kunt u ons bereiken op telefoonnummer +31(0)495 - 545533 of via de mail op info@fun-thrills.nl
 • Keuze uit groot aantal activiteiten

 • Voor grote en kleine groepen

 • Gratis parkeren

 • Aanbetaling niet nodig

 • Voor jong en oud

Hey, wil je contact met ons?